โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
Welcome to Watsongtham School World-Class Standard School
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
ทำเนียบผู้บริหาร
เพลงมาร์ชทรงธรรม
แผนที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ENG
กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานภายในโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานกิจการนักเรียน
งานโสตทัศนศึกษา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 368  
เข้าชมปีนี้ : 7,463  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 67,452  
  ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดทรงธรรม
World-Class Standard School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

สีประจำโรงเรียน   เหลือง - แดง
ปรัชญาโรงเรีน : เรียนดี งานดี ประพฤติดี
 พุทธพจน์ : ธมฺมจารี สุขํ เสติ
อักษรย่อ : ท.ธ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่

  


 

>>โรงเรียนวัดทรงธรรม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดทรงธรรมวรวิหาร  ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่  พ.ศ. 2438 โ
ดยพระอุดมวิจารย์ อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

>>ในระยะแรกได้เปิดสอนชั้นประถมก่อนจนถึง พ.ศ. 2475 จึงเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาและมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
พระประแดง รับนักเรียนชาย - หญิง เรียนรวมกันแบบสหศึกษา

ต่อมาได้แยกชั้นประถมออกไป เหลือเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม"

จนถึง   พ.ศ. 2494 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนวัดทรงธรรม" อย่างในปัจจุบัน

>>
พ.ศ. 2478 เปิดสอนแผนกพณิชยกรรม และได้ยุบเลิกแผนนี้เมื่อ พ.ศ. 2481

>> พ.ศ. 2481 ได้แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่กราบทหารเรือ 3 เรียนว่า "โรงเรียนวัดทรงธรรมแผนกสตรี"
ซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นโรงเรียนวสุทธิกษัตรีย์


>>พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้ทดลองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาที่วัด
บางน้ำผึ้งใน ในนามโรงเรียนวัดทรงธรรม รับนักเรียนแบบสหศึกษา
เวลาผ่านไปหลายปีทางวัดไม่สามารถจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนให้
ครบตามหลักเกณฑ์ได้ จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียน
วัดทรงธรรม เมื่อพ.ศ. 2521 ทำให้มีนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนนี้ ตั้งแต่นั้นมา

>> พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบสหศึกษา