โรงเรียนวัดทรงธรรม World-Class Standard School
Welcome to Watsongtham School World-Class Standard School
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
ทำเนียบผู้บริหาร
เพลงมาร์ชทรงธรรม
แผนที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา /แจ้งเรื่องร้องเรียน
กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานภายในโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
งานแผนงานและสารสนเทศ
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานกิจการนักเรียน
งานโสตทัศนศึกษา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 26  
เข้าชมเดือนนี้ : 971  
เข้าชมปีนี้ : 12,408  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 72,397  
  ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดทรงธรรม
World-Class Standard School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

สีประจำโรงเรียน   เหลือง - แดง
ปรัชญาโรงเรีน : เรียนดี งานดี ประพฤติดี
 พุทธพจน์ : ธมฺมจารี สุขํ เสติ
อักษรย่อ : ท.ธ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่

  


 

>>โรงเรียนวัดทรงธรรม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดทรงธรรมวรวิหาร  ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่  พ.ศ. 2438 โ
ดยพระอุดมวิจารย์ อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

>>ในระยะแรกได้เปิดสอนชั้นประถมก่อนจนถึง พ.ศ. 2475 จึงเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาและมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด
พระประแดง รับนักเรียนชาย - หญิง เรียนรวมกันแบบสหศึกษา

ต่อมาได้แยกชั้นประถมออกไป เหลือเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม"

จนถึง   พ.ศ. 2494 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนวัดทรงธรรม" อย่างในปัจจุบัน

>>
พ.ศ. 2478 เปิดสอนแผนกพณิชยกรรม และได้ยุบเลิกแผนนี้เมื่อ พ.ศ. 2481

>> พ.ศ. 2481 ได้แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่กราบทหารเรือ 3 เรียนว่า "โรงเรียนวัดทรงธรรมแผนกสตรี"
ซึ่งต่อมาได้ตั้งเป็นโรงเรียนวสุทธิกษัตรีย์


>>พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้ทดลองเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาที่วัด
บางน้ำผึ้งใน ในนามโรงเรียนวัดทรงธรรม รับนักเรียนแบบสหศึกษา
เวลาผ่านไปหลายปีทางวัดไม่สามารถจัดหาที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนให้
ครบตามหลักเกณฑ์ได้ จึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดกลับมาเรียนที่โรงเรียน
วัดทรงธรรม เมื่อพ.ศ. 2521 ทำให้มีนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนนี้ ตั้งแต่นั้นมา

>> พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบสหศึกษา
 
โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
1126 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร.02-4633345-6 ต่อ 100 โทรสาร 02-4642687
www.songtham.ac.th Email: info@songtham.ac.th