.
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพท.การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เว็บครูสุมิตรา จิตต์ศรัทธา
 
ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
 
 

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค(มส.)
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองคุณวุฒิิ
แบบคำร้องขอ ปพ.6
แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน
แบบคำร้องขอพักการเรียน
แบบคำร้องขอลาออก
ประมวลรายวิชาcourse syllabus 2551
ประวัติครู
แบบฟอร์มการโรเนียวเอกสาร ..
แบบฟอร์มการโรเนียวข้อสอบ
โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ
 
 
 
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
การรับนักเรียน ปี 2553
นโยบาย รายละเอียด ข้อมูล การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ
ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

 
 
 
 
 
 

 

 
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
- คู่มือรักเรียนรู้-เมนูคุณครู - คู่มือรักเรียนรู้-เมนูนักเรียน
 
- คู่มือการใช้งาน CM Onlineู  
- คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจข้อสอบจากไฟล์ภาพกระดาษคำตอบ
 
 
 
 
 
 
 Cre@te By :
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดทรงธรรม
........
1126 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-463-3345-46 ต่อ106.
.....